Algemene voorwaarden Pact advocaten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Pact advocaten B.V.
 2. Pact advocaten B.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Pact advocaten B.V.. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Werknemers en partners werkzaam ten behoeve van Pact advocaten B.V. en de praktijkvennootschappen van waaruit werkzaamheden ten behoeve van Pact advocaten B.V. worden verricht, kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken.
 3. Pact advocaten B.V. is krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in aangewezen gevallen gehouden de identiteit van cliënten te verifiëren en ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten. Door Pact advocaten B.V. een opdracht te geven, bevestigt de cliënt op de hoogte te zijn van de verplichtingen van Pact advocaten B.V. onder voornoemde wet en, voor zover nodig, verleent zij Pact advocaten B.V. toestemming om informatie te verstrekken voor zover bij wet vereist.
 4. Indien in verband met de aan Pact advocaten B.V. opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, dan zal Pact advocaten B.V., indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt. Pact advocaten B.V. zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Pact advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Pact advocaten B.V. heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij bedingt, namens de cliënt te aanvaarden.
 5. Behoudens voor zover de aansprakelijkheid niet beperkt kan worden naar Nederlands recht, is alle aansprakelijkheid van Pact advocaten B.V. beperkt tot het betaalde bedrag, uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering, in de betreffende zaak. Als de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Pact advocaten B.V., is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door Pact advocaten B.V. verzonden declaraties ten aanzien van de in het betreffende geval aan Pact advocaten B.V. verleende opdracht in de 12 maanden voorafgaand aan het incident dat de aansprakelijkheid van Pact advocaten B.V. veroorzaakte, met een maximum van € 50.000.
 6. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, partners of bestuurders van Pact advocaten B.V., personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 7. Elke cliënt heeft het recht om zijn opdracht aan Pact advocaten B.V. te beëindigen. Pact advocaten B.V. heeft een zelfde recht, mits (indien toepasselijk) de bepalingen van de Advocatenwet, de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten bij beëindiging in acht worden genomen.
 8. Pact advocaten B.V. is in ieder geval bevoegd de opdracht en vertegenwoordiging in rechte te beëindigen in geval van: (1) niet-betaling van honorarium, verschotten en/of kosten; (2) verzuim of weigering van de cliënt om openheid van zaken te geven, samen te werken, of de inspanningen van Pact advocaten B.V. voldoende te ondersteunen; (3) het geven van onjuiste informatie, het achterhouden van informatie of de weigering om belangrijke feiten aan Pact advocaten B.V. te openbaren, waaronder inbegrepen informatie die Pact advocaten B.V. vereist is te bezitten in het kader van de WWFT; (4) verzuim of weigering van de cliënt om advies van Pact advocaten B.V. te accepteren (en uit te voeren); (5) in geval van (de ontdekking van) belangenconflict met een andere cliënt van Pact advocaten B.V., of (6) toepasselijkheid van een andere grond voortvloeiend uit of indien voorgeschreven door de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt, uit welke hoofde dan ook, jegens Pact advocaten B.V. in verband met de uitvoering van de door Pact advocaten B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend kon worden met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en bevoegdheden uiterlijk twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Pact advocaten B.V.
 10. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Pact advocaten B.V., vrijwaart de cliënt Pact advocaten B.V. van, en zal de cliënt Pact advocaten B.V. schadeloos stellen voor, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip jegens Pact advocaten B.V. mocht hebben of jegens Pact advocaten B.V. mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden verricht of te verrichten door Pact advocaten B.V. voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Pact advocaten B.V., daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Pact advocaten B.V. maakt of doet in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
 11. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Pact advocaten B.V. honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, zoals deze van tijd tot tijd door Pact advocaten B.V. worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan Pact advocaten B.V. de kosten voor derden verschuldigd die Pact advocaten B.V. ten behoeve van de cliënt betaalt. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.
 12. Enige offerte of prijsafspraak is exclusief kosten voor derden (zoals koeriersdiensten, externe onderzoekskosten, deponeringskosten, griffierechten, kosten voor rolhandelingen, kosten van vertalingen) of belastingen tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. De kosten voor derden, die ontstaan in verband met de vertegenwoordiging van een cliënt door Pact advocaten B.V., zullen op eerste verzoek van Pact advocaten B.V. door de cliënt rechtstreeks aan die opdrachtnemers worden betaald.
 13. Cliënten zijn gehouden om, tenzij anders overeengekomen, alle in verband met hun vertegenwoordiging in rechte door Pact advocaten B.V. verschuldigde griffierechten tijdig te betalen op de wijze als door Pact advocaten B.V. aangegeven. Bij gebreke van tijdige betaling is Pact advocaten B.V. gerechtigd om de rechtszaak terzake waarvan het griffierecht of vastrecht verschuldigd zal worden, niet aan te brengen of daar in niet te verschijnen. De cliënt is zich ervan bewust dat daardoor zijn aanspraken onherroepelijk verloren kunnen gaan.
 14. De declaraties van Pact advocaten B.V. moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum zijn betaald. Opschorting, aftrek of verrekening is uitgesloten. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Pact advocaten B.V. het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15) dag na de factuurdatum alsmede om incassokosten in rekening te brengen.
 15. Pact advocaten B.V. en de daaraan verbonden Stichting Beheer Derdengelden Pact advocaten kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Pact advocaten B.V. en Stichting Beheer Derdengelden Pact advocaten zullen deze gelden aanhouden op een rekening bij een Nederlandse bank. Pact advocaten B.V. en/of Stichting Beheer Derdengelden Pact advocaten zijn niet aansprakelijk indien die bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 16. De rechtsverhouding tussen Pact advocaten B.V. en de cliënt wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 17. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens Pact advocaten B.V. verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de cliënt zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit onverminderd het recht op hoger beroep en beroep in cassatie.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 19. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse teksten en de Engelse teksten van deze algemene voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

Amsterdam, 1 juli 2023