Transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaald? Dan geld terug!

Werkgevers die na 1 juli 2015 een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben ontslagen en daarbij een transitievergoeding hebben betaald, kunnen daarvoor compensatie ontvangen van het UWV.

Dit kan zowel als de transitievergoeding aan de werknemer is betaald na opzegging, ontbinding door de rechter, het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of op grond van een tussen partijen gesloten beëindigingsovereenkomst. De compensatie waarop de werkgever recht heeft, is gemaximeerd op het bedrag van de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt (in de regel na twee jaar ziekte).

Hoe wordt de compensatie aangevraagd?

De werkgever kan via een (online) aanvraagformulier een verzoek doen bij het UWV tot verstrekking van een compensatie. De werkgever moet gegevens verstrekken voor de onderbouwing van het recht op compensatie en de hoogte daarvan. Welke gegevens het UWV nodig heeft kunt u teruglezen in de toelichting van de regeling onder het kopje ‘Door de werkgever te verstrekken gegevens’ (zie deze link). Het betreft onder meer een kopie van de arbeidsovereenkomst, gegevens die gebruikt zijn bij de berekening van de transitievergoeding en één of meer betaalbewijzen van de transitievergoeding. De geschatte tijdsinvestering per aanvraag zal ongeveer 1 uur bedragen.

Moment van aanvragen

De transitievergoeding moet op het moment van aanvragen volledig zijn betaald aan de werknemer. Hierbij is het moment dat de transitievergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever bepalend. De aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 aan de werknemer volledig is betaald, kan niet eerder dan per 1 april 2020 worden ingediend en moet vóór 1 oktober 2020 worden ingediend.

De aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding die op of na 1 april 2020 aan de werknemer is betaald, moet binnen 6 maanden na de dag van volledige betaling worden ingediend. Een te vroeg ingediende aanvraag zal door het UWV worden afgewezen, evenals een te laat ingediende aanvraag. Als de aanvraag te vroeg is ingediend, kan de werkgever deze opnieuw op een tijdig moment indienen.

Gedeeltelijke vergoeding

De werkgever mag ook een compensatie aanvragen als de transitievergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een werknemer na twee jaar ziekte een aangepaste arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt met een aangepaste functie en op basis van minder uren. Er moet dan sprake zijn van substantiële vermindering van de arbeidstijd (minimaal 20%) en structurele vermindering (een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn). De gedeeltelijke transitievergoeding wordt berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Hoe lang duurt het voordat er een beslissing komt?

Voor aanvragen voor de transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020 beslist het UWV binnen 8 weken na ontvangst. Voor aanvragen voor de transitievergoeding die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 beslist het UWV binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag. Hier geldt een veel langere termijn, omdat verwacht wordt dat gedurende de eerste 6 maanden na inwerkingtreding van de regeling een groot aantal aanvragen bij het UWV wordt ingediend.

Als het UWV constateert dat de aanvraag incompleet is, dan heeft de werkgever 14 dagen de tijd om de aanvraag te herstellen betreffende vergoedingen betaald op of na 1 april 2020. Voor vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 heeft de werkgever 28 dagen de tijd om zijn aanvraag te herstellen. Indien u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, dan heeft u de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar en beroep te gaan.

De eerste aanvragen kunnen op 1 april 2020 worden gedaan. Wij raden aan om alvast te inventariseren voor welke (oud)werknemers u de aanvraag kunt indienen. Tot die tijd kunt u alvast beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens om uw aanvraag voor te bereiden.

Benieuwd wat deze uitspraak voor uw praktijk betekent? Neem dan contact op met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559), Lorraine Mordaunt (mordaunt@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 36 266 522) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).